021-SLLR-SLLR-2001-V-3-ADIKARI-v.-DISSANAYAKE-AND-OTHERS.pdf