037-NLR-NLR-V-47-AHAMADULEVVEPODY-Appellant-and-UTHUMLEVVE-Responddent.pdf