011-SLLR-SLLR-1993-1-ALWIS-v.-PIYASENA-FERNANDO.pdf