093-NLR-NLR-V-42-AMARASEKERA-v.-ARUNASALEM-CHETTY.pdf