018-SLLR-SLLR-1994-V2-AMARASINGHE-V.-WANIGASURIYA.pdf