086-NLR-NLR-V-45-AMARASURIYA-Appellant-and-S.-I.-PERERA-Respondent.pdf