021-NLR-NLR-V-40-AMARASURIYA-v.-RAMANATHAN-CHETTIAR.pdf