055-SLLR-SLLR-2004-V-3-AMUNUPURA-SEELAWANSA-THERO-AND-OTHERS-v.-ADDITIONAL-SECRETARY-PUBLIC-SERV.pdf