098-NLR-NLR-V-19-ANDAPPA-CHETTY-v.-NAYANA-et-al.pdf