019-NLR-NLR-V-01-ANNAMALAY-CHETTY-v.-GUNERATNE.pdf