103-NLR-NLR-V-29-ANNAMALAY-CHETTY-v.-THORNHILL.pdf