011-SLLR-SLLR-2006-V-2-ANULAWATHIE-MENIKE-vs.-ABAYARATNE.pdf