068-NLR-NLR-V-30-APPUHAMY-v.-DINGIRI-MAHATMAYA.pdf