081-NLR-NLR-V-30-ARATCHILLAGEY-APPUHAMY-v.-TIKIRI-NAIDE-et-al.pdf