023-SLLR-SLLR-2000-V-2-ARIYANANDA-v.-PREMACHANDRA.pdf