006-SLLR-SLLR-2005-V-3-ARIYAPALA-vs.-SWARNAMALI-AND-ANOTHERS.pdf