030-NLR-NLR-V-42-ARNOLIS-HAMY-v.-ATTORNEY-GENERAL.pdf