027-SLLR-SLLR-2004-V-1-ARYARATNE-v.-LAKSIRI-FERNANDO.pdf