011-SLLR-SLLR-2000-V-2-ASSALA-ARACHCHIE-V-GUNASEKERA-OTHERS.pdf