058-SLLR-SLLR-1996-V-2-ATHUKORALA-V.-JAYARATNE-AND-OTHERS.pdf