046-SLLR-SLLR-1999-V-3-ATTANAGODA-v.-LIYANARACHCHI.pdf