057-NLR-NLR-V-34-ATTORNEY-GENERAL-v.-ARIYARATNE.pdf