127-NLR-NLR-V-41-ATTORNEY—GENERAL-v.-EDIRIWICKRAMASURIYA.pdf