056-SLLR-SLLR-2004-V-3-AYUPALA-v.-PUBLIC-TRUSTEE-OF-SRI-LANKA.pdf