001-SLLR-SLLR-1999-V-1-B.-SIRISENA-COORAY-v.-TISSA-DIAS-BANDARANAYAKE-AND-TWO-OTHERS.pdf