023-SLLR-SLLR-2003-1-BANDA-v.-PRESIDENT-M.-P.-C.-S.-LTD.-MEDIRIGIRIYA-AND-ANOTHER.pdf