067-NLR-NLR-V-62-BANDAHAMY-Appellant-and-SENANAYAKE-Respondent.pdf