033-NLR-NLR-V-35-BANDARANAIKE-v.-RASANAYAKE-et-al.pdf