053-SLLR-SLLR-2003-V-3-BANDARANAYAKE-v.-KARUNAWATHIE.pdf