040-SLLR-SLLR-1982-2-BANK-OF-CEYLON-v.-UPALI-DIAS.pdf