013-SLLR-SLLR-2003-V-2-C.-.C.-FERNANDO-v.-SENEVIRATNE.pdf