002-SLLR-SLLR-1999-V-3-CASIE-CHETTY-v.-SENANAYAKE.pdf