131-NLR-NLR-V-02-CASIM-LEBBE-MARIKAR-v.-SAMAL-DIAS.pdf