007-SLLR-SLLR-2005-V-2-CEYLINCO-INSURANCE-COMPANY-LTD-vs-RATNAYAKE.pdf