016-SLLR-SLLR-1994-V3-CEYLON-CINEMA-AND-FILM-STUDIO-EMPLOYEES-UNION-v.-LIBERTY-CINEMA-LTD..pdf