120-NLR-NLR-V-65-CEYLON-TRANSPORT-BOARD-Appellant-and-SAMASTHA-LANKA-MOTOR-SEWAKA-SAMITHIYA-Re.pdf