010-SLLR-SLLR-1999-V-2-CHAMINDA-v.-GUNAWARDENA-OIC-POLICE-STATION-KATARAGAMA-AND-OTHERS.pdf