032-SLLR-SLLR-2005-V-2-CHANDRARATNE-V-WIJETILLAKE.pdf