028-SLLR-SLLR-1999-V-3-CHANDRASENA-v.-PIYASENA-AND-OTHERS.pdf