033-SLLR-SLLR-1998-V-3-CHANDRASIRI-v.-ABEYWICKREMA.pdf