009-SLLR-SLLR-1989-V-1-CHANDRASIRI-v.-THE-ATTORNEY-GENERAL.pdf