033-SLLR-SLLR-2004-V-2-CHETTIYAR-v.-CINEMAS-LIMITED.pdf