026-SLLR-1988-V2-CYRIL-ALIAS-KULARATNE-AND-OTHERS-V.-THE-STATE.pdf