041-SLLR-SLLR-1999-V-2-DESHAPRIYA-v.-RUKMANI-DIVISIONAL-SECRETARY-DODANGODA-AND-OTHERS.pdf