024-SLLR-SLLR-2003-1-DHANAPALA-FERNANDO-v.-ATTANAYAKA-OFFICER-IN-CHARGE-KANDANA-POLICE-STATIO.pdf