021-SLLR-SLLR-1995-V-1-DHARMARATNE-v.-HEWASUNDERA.pdf