007-SLLR-SLLR-2004-V-1-DHARMARATNE-v.-SAMARAWEERA-AND-OTHERS.pdf