026-SLLR-SLLR-2004-V-2-DHARMASENA-v.-NAVARATNE.pdf