020-SLLR-SLLR-1978-79-V2-Dissanayake-v.-Elisinahamy.pdf