027-SLLR-1988-V2-DUWEGAMA-INDAJOTHI-STHAVIRA-AND-OTHERS-V.-PARAGASTOTA-REWATHA-STHAVIRA.pdf